Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

Oferta Edukacyjna

Architektura Wnętrz
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
6100.00 PLN / rok


Architektura Wnętrz
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Architektura Wnętrz
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Zakładanym celem kształcenia jest: wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno-kulturowej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Architektura wnętrz
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.5 roku
Język polski

Zakładanym celem kształcenia jest: wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno-kulturowej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
6100.00 PLN / rok


Dyscypliny plastyczne w architekturze
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski
  • Podczas pierwszego i drugiego semestru słuchacze zapoznają się z programem 15 pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach z zakresu: ceramiki, szkła, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, tkaniny, animacji komputerowych, grafiki internetowej i in. Jednocześnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki. W drugim semestrze prowadzone są ponadto spotkania konsultacyjne, wprowadzające w problematykę kompozycji płaskiej i przestrzennej, kształtowania form rzeźbiarskich i podstaw projektowania (związanych z architekturą wnętrz i wzornictwem).
  • W trzecim semestrze słuchacze wybierają pracownię kierunkową i w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa.
  • W semestrze czwartym kontynuowane są zajęcia w wybranej pracowni kierunkowej oraz zajęcia z malarstwa i rysunku. Semestr zamyka przegląd prac podsumowujących, który ma formę otwartej prezentacji prac z pracowni kierunkowej oraz prac malarskich i rysunkowych. Prace są oceniane przez komisję, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący zajęcia kierunkowe, kierownik pracowni malarstwa i rysunku, przedstawiciele kierownictwa ASP i kierownik Studium. Oceny ustala komisja w wyniku tajnego głosowania.
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
4900.00 PLN / rok


Grafika
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Grafika w zakresie projektowania graficznego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem − licencjat

Nie obowiązuje limit wieku

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

I rok – 5800 zł, semestr – 3025 zł

II rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł

III rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5800.00 PLN / rok


Grafika w zakresie projektowania graficznego
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia otrzymują dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne i nadanie tytułu magistra sztuki.

Nie obowiązuje limit wieku

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

I rok - 5600 zł, semestr – 2925 zł 

II rok - 5400 zł, semestr – 2875 zł

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5600.00 PLN / rok


Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych o poszerzonej formie.

MATERIAŁY I FORMA WYKONANIA ZADAŃ SPECJALISTYCZNYCH REKRUTACJA 2020/2021

I zadanie specjalistyczne- praca na formacie 50x70cm (lub 70x50cm), na dowolnym podłożu (np. płótno, karton), w technice malarskiej, farbami wodnymi (np. akwarela, gwasz, tempera, akryl, itp.)
II zadanie specjalistyczne- Praca na dowolnym formacie, gdzie dłuższy bok nie przekracza 70cm, na dowolnym podłożu, wykonana w dowolnej technice. (np. malarstwo, rysunek, kolaż).
III zadanie specjalistyczne- praca na formacie 50x70cm (lub 70x50cm), na dowolnym rodzaju papieru, wykonana w wybranej technice rysunkowej (np. ołówek, węgiel, sepia, marker, itp.)
W zależności od techniki, na którą zdecyduje się kandydat, powinien mieć on dostęp do farb, ołówków, grafitów, węgla, kredek, wszelkiego rodzaju papierów lub innych wybranych przez siebie materiałów plastycznych, które umożliwią mu realizację zadania.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat