Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

I. Administrator i Inspektor ochrony danych osobowych

1. Zielona Sowa Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635477, reprezentowana przez Zarząd jest Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Oskar Sznajder jest Inspektorem ochrony danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Imię,
 • Drugie Imię,
 • Nazwisko,
 • Data Urodzenia,
 • Płeć,
 • Obywatelstwo/a
 • Miejsce Urodzenia,
 • Imiona Rodziców,
 • Numer Telefonu,
 • >E-mail,
 • Wykształcenie,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • PESEL, Numer dowodu osobistego,
 • Ulica, Numer Budynku, Numer Mieszkania, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj,
 • GeoLokalizacja
 • Pliki Cookies

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym , firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy Administrator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli Administrator przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,

4) ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

b) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie do Inspektora ochrony danych osobowych pod adres e-mail: oskar.sznajder@my-studies.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, to Fundacja może odmówić zawarcia umowy.

W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w przyszłości.

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, złożenia zamówienia ,uzyskania informacji.

IX. Informacja o źródle danych – jedynie w przypadku, gdy dane pochodzą od innej osoby.

Twoje dane mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Możemy otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych.